Uutiskirje 38/2023

Kovatahtinen valiokuntaviikko takana. Viikkoa ryhditti useampikin vierasryhmä. Kaksi uusien kansanedustajien ryhmää kävi opiskelemassa, miten EU-päätöksentekoon vaikutetaan. Lisäksi itselläni oli vierasryhmä Pohjois-Suomesta. Paljon siis mukavia keskusteluja, vaikka illat venyivät vähän myöhäisiksi!

Tässä uutiskirjeessä:

  • Provision suuruus ei saa ratkaista neuvojaa
  • Vakuutuksenottajien turvaaminen on tärkeää
  • Lisärahan tarve on arvioitava tarkasti
  • Valmistautumista Espanjan puheenjohtajakauteen
  • Kansanedustajia opintomatkalla
  • Mieluisia vieraita Suomesta
  • Tervetuloa kahville ja keskustelemaan
  • Euroopan tulevaisuutta SDP:n järjestöpäivillä
  • Ensi viikko

Provision suuruus ei saa ratkaista neuvojaa

tuksena on vahvistaa yksityis- ja piensijoittajien asemaa markkinoilla, samalla edistäen pääomamarkkinaunionia. Toimin kokonaisuuden osalta parlamentin demariryhmän asettamana neuvottelijana.

Komission esityksessä on paljonkin myönteistä, kuten aiempaa paremman tiedon tarjoaminen sijoittajille ja digitalisaation hyödyntäminen. Pidän positiivisena myös sallitun vaihteluvälin asettamista kuluille, jonka avulla sijoitustuotteiden vastinetta rahalle voidaan arvioida ja avoimuutta lisätä. Jos haluamme kuluttajille houkuttelevan ja kilpailukykyisen sijoitusmahdollisuuden ja rahoitusalan EU:ssa, ei markkinoilla ole tilaa tuotteille, joiden kustannukset tai suorituskyky poikkeavat kohtuuttomasti normaalista.

Suurimpana heikkoutena esityksessä on niin sanotun kannustinkiellon puute. Nykyään sijoitustuotteiden valmistajat voivat maksaa välittäjälle palkkioita tuotteidensa kauppaamisesta aiheuttaen näin ilmeisiä eturistiriitoja. Sijoitusneuvojat saattavat suositella asiakkailleen kalliimpia tuotteita siksi, että saavat itse samalla korkeamman palkkion.

Komission ehdottama kielto sellaisissa tapauksissa, joissa osto tehdään ilman neuvontaa, on toki ensimmäinen askel, mutta riittämätön ongelman ratkaisemiseksi. Saksalaisen Regensburgin yliopiston laatiman tutkimuksen mukaan kannustimien vaikutus on huomattava; maissa, joissa kannustinkielto on voimassa, kotitalouksien varallisuus voi 40 vuoden jälkeen olla jopa kaksinkertainen verrattuna kotitalouksiin maissa, joissa kieltoa ei ole.


Vakuutuksenottajien turvaaminen on tärkeää

Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevista Solvenssi II -säännöistä käynnistyi tiistaina kolmikantaneuvottelut – niin sanotut trilogit – parlamentin, neuvoston ja komission välillä. Komission ehdotuksen antamisesta on ehtinyt kulua jo kaksi vuotta, joten olisi korkea aika saada kokonaisuus pakettiin.

Oman poliittisen ryhmäni näkökulmasta uudistuksessa on keskeistä noudattaa varovaista, riskiperustaista lähestymistapaa. Pääomahelpotukset ovat luonnollisesti tärkeitä, jotta yritysten on mahdollista investoida pitkällä aikavälillä, mutta ensisijaisena tavoitteena pidämme kuitenkin rahoitusvakauden ja vakuutuksenottajien suojan turvaamista.

Toisena tärkeänä asiana ryhmälleni on kestävä kehitys. Parlamentti onkin tässä ottanut kunnianhimoisen kannan, johon sisältyy muun muassa ilmaston stressitestit sekä vakuutusyhtiöiden ilmastosuunnitelmien laatiminen ja julkaiseminen.


Lisärahan tarve on arvioitava tarkasti

Budjettivaliokunta äänesti keskiviikkona kannastaan EU:n monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistukseen. Valiokunta ehdottaa 10 miljardin euron lisäystä komission alkuperäiseen lähes 100 miljardin euron tarkistukseen.

Komissio julkaisi 20.6. ehdotuksen, jossa EU:n vuoden 2021–2027 budjettia vahvistettaisiin 98,5 miljardilla eurolla vuosina 2024–2027. Nykyinen rahoituskehys sovittiin vuonna 2020 yhteensä €1.2 biljoonan suuruiseksi ja lisäksi sovittiin 807 miljardin elpymispaketista (luvut nykyhinnoin).

Suurin osa komission lisärahoituksesta kohdistuisi Ukrainan tukemiseen (50 miljardia euroa), muuttoliikkeen sisäiseen ja ulkoiseen hallintaan sekä kohonneisiin lainanhoitokuluihin. Lisäksi komissio esittää 10 miljardin euron suuruista niin kutsuttua Euroopan kriittisten teknologioiden kehysvälinettä (Strategic Technologies for Europe Platform, STEP) strategisten investointien tukemiseen. Budjettivaliokunta pitää komission tarkistusta erittäin tervetulleena, mutta haluaa edelleen vahvistaa STEP-ohjelmaa, rahoitusta muuttoliikkeen hallintaan sekä rahoituskehyksen joustoja.

Pidän Ukrainan tukemista tärkeänä ja oikeana, mutta budjettivaliokunnan ehdottamat lisäykset ovat hieman ylimitoitettuja, siksi en voinut valiokunnan äänestyksessä tukea esitystä. Budjettivaliokunnan kanta etenee seuraavaksi täysistunnon äänestettäväksi, jossa oletettavasti esitys saa enemmistön tuen.

Valtiovarainministeriö julkaisee vuosittain tietoa Suomen EU-budjetin tuloista ja maksuosuudesta. Viimeisimmät tiedot koskevat vuotta 2022, tässä VM:n tiedote asiasta.

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan Suomen nettomaksu unionille oli viime vuonna 798 miljoonaa euroa. Nettomaksu laski edellisestä vuodesta 228 miljoonaa euroa. Asukasta kohden laskettuna maksu laski 175 eurosta 144 euroon. Nettomaksu kuvaa karkeasti jäsenvaltion EU:lta saamien tulojen ja EU:lle tilitettyjen maksujen erotusta. Suomen tulot EU:lta kasvoivat viime vuonna 173 miljoonalla eurolla 1,8 miljardiin euroon. Tämän lisäksi Suomi sai tuloja EU:n elpymisvälineestä yhteensä 501 miljoonaa euroa.


Valmistautumista Espanjan puheenjohtajakauteen

Kuluneella viikolla useammassa parlamentin valiokunnassa on kuultu espanjalaisilta ministereiltä maan painopisteistä sen puolivuotiselle EU-puheenjohtajuuskaudelle. Näin myös puolustusvaliokunnassa, jossa Espanjan puolustusministeri Margarita Robles maanantaina linjasi maan prioriteetteja turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

Espanjan, kuten muutaman edeltävänkin puheenjohtajavaltion, painopisteenä tuleville kuukausille tulee olemaan unionin tuki Ukrainalle. Ministeri painotti etenkin Euroopan rauhanrahaston (EPF) tärkeyttä, jonka kautta unioni on rahoittanut muun muassa jäsenmaiden Ukrainalle toimittamaa puolustusmateriaalia. Ukrainan tuen jatkuvuuden mahdollistamiseksi keskeisiä ovat samalla unionin omaa puolustusteollisuutta tukevat aloitteet, erityisesti puolustusalan yhteishankintaväline (EDIRPA) ja ammustuotannon vauhdittamiseen tähtäävä väline (ASAP).

Espanja tulee myös edistämään unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ohjaavan asiakirjan, strategisen kompassin, täytäntöönpanoa. Sen lukuisista unionin toimijuutta vahvistavista toimista Robles painotti etenkin unionin uuden nopean toiminnan kyvyn eteenpäin viemistä. Espanjan puheenjohtajuuskaudella tullaan esimerkiksi järjestämään ensimmäiset LIVEX-harjoitukset, jotka ovat jäsenmaiden joukkojen yhteistoiminnan kannalta keskeisiä.


Kansanedustajia opintomatkalla

Eduskunta lähetti viikolla kaksikin ryhmää tutustumaan EU-päätöksentekoon ja siihen vaikuttamiseen. Hyvä ratkaisu eduskunnalta, sillä EU-asioihin vaikuttaminen on tänään iso osa menestystämme.

Mukana matkassa oli lähes kaikkien eduskuntapuolueiden edustajia ja ainut puuttuva puolue oli Liike Nyt. Itse toin vahvasti esille tarpeen vaikuttaa asioihin ajoissa. Suomen vaikuttamisen malli korostaa eduskunnan roolia ja pakottaa hallituksen kertomaan kannoistaan eduskunnalle ja erityisesti eduskunnassa EU-asioita hoitavalle suurelle valiokunnalle.

Näin jokainen ministeri tullessaan Euroopan unionin kokoukseen tietää, mikä on eduskunnan kanta. Kannanmuodostus vaan tapahtuu kovin myöhässä ja aika usein vasta sitten, kun muualla, kuten täällä Euroopan parlamentissa, kannat ovat jo ratkenneet. Tällöin Suomen kannat eivät juuri ehdi vaikuttaa esimerkiksi EU-parlamentin mielipiteisiin.

Eduskunnan rooli EU politiikassa on kuitenkin todella vahva verrattuna muihin maihin. Oma viestini kansanedustajille oli, että aiempaa aikaisemmin pitää kuitenkin olla liikkeellä. Ja tämä ei toteudu, ellei eduskunta sitä kulloiseltakin hallitukselta jämäkästi vaadi.


Mieluisia vieraita Suomesta

Tällä viikolla vieraanani Suomesta on ollut JHL:n, AKT:n ja PAM:n työntekijöitä ja aktiiveja Pohjois-Suomesta. On aina hienoa ja arvokasta saada vierailulle EU:sta kiinnostuneita suomalaisia. Täällä vierailemalla oppii paljon ja samalla pääsen itsekin kuulemaan tuoreimpia kuulumisia Suomesta.

Meppinä saan kutsua vierailulle vuosittain kiintiömäärän ihmisiä, ja tämä onkin parlamentilta hyvä tapa edistää EU-tietoisuutta ja mahdollistaa vieraileminen Brysselissä.

Kiitän ryhmää käynnistä ja samalla kaikkia heitä, jotka olivat kanssamme näiden vierailupäivien aikana.


Tervetuloa kahville ja keskustelemaan

Yksi tämän tehtävän myönteisiä puolia ovat kansalaistapaamiset. Ne ovat sekä virkistäviä, hieman vapaampia kohtaamisia, mutta myös tämän työn kannalta äärettömän tärkeitä. Jollei kuulisi jatkuvasti kansalaisten palautetta ajankohtaisiin asioihin, olisi huomattavasti vaikeampaa myös tehdä kansalaisten elämään suuresti vaikuttavia päätöksiä.

Käynnistyneen syksyn aikana järjestän kansalaistilaisuuksia ainakin Jyväskylässä, Joensuussa, Oulussa, Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Todennäköisesti tämä ketju täydentyy syksyn edetessä vielä uusilla tilaisuuksilla.

Jyväskylässä tarjoan keskusteluseuraa ja kahvit perjantaina 29.9. klo 11 alkaen kahvila Nikolainkulmassa, Asemakatu 6. Joensuussa samanlainen tilaisuus on vuorossa kauppakeskus Iso Myyssä lauantaina 7.10. klo 14 alkaen Robert’s Coffeessa, Torikatu 25. Mikkelissä on kahvin sijaan tarjolla kalakeittoa Mikkelin torilla Tori-Pulussa sunnuntaina 8.10. klo 11 alkaen. Oulun kahvitilaisuus on lauantaina 14.10. klo 15 aikaan, mutta kahvipaikka on vielä avoinna. Turun tilaisuus puolestaan järjestetään sunnuntaina 22.10., mutta aika ja paikka varmistuvat varmaankin seuraavassa uutiskirjeessä viikon kuluttua.


Euroopan tulevaisuutta SDP:n järjestöpäivillä

SDP:n järjestöpäivät järjestetään yhdessä puoluevaltuuston kokouksen kanssa Tampereella 18.-19.11.2023. Järjestöpäivien yksi työpaja käsittelee Euroopan tulevaisuutta ja valmistautumista kesäkuussa 2024 järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin.

Lauantain järjestöpäivien varsinaisen Eurooppa-työpajan lisäksi kutsun myös teitä uutiskirjeeni lukijoita mukaan SDP:n järjestöpäiville koko viikonvaihteeksi, sillä tapahtuman ohjelma on mielenkiintoinen ja monipuolinen.

Lisämielenkiintoa tilaisuuteen tuo luonnollisesti myös se, että järjestöpäivät ovat Jyväskylän puoluekokouksen jälkeen ensimmäinen laajempi SDP:n tapahtuma, jossa uusi puheenjohtaja Antti Lindtman ja puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi esiintyvät.

Palaamme SDP:n järjestöpäivien ohjelmaan sekä erityisesti Euroopan tulevaisuutta ja ensi kesän Eurovaalien haasteita käsitteleviin työpajaosuuksiin tarkemmin seuraavissa uutiskirjeissä, mutta varatkaa jo nyt tuo viikonvaihde 18.-19.11. kalentereihinne ja olkaa yhteydessä omiin perusyhdistyksiinne, kunnallisjärjestöihinne tai piirijärjestöihinne, sillä usea em. järjestötahot järjestävät yhteisiä osallistumisia SDP:n järjestöpäiville. Järjestöpäivistä lisää tietoa myös SDP:n sivuilla tämän linkin takana.


Ensi viikko

Ensi viikko alkaa hivenen erilaisissa maisemissa, sillä Euroopan parlamentin sosialidemokraattien S&D-ryhmä viettää ryhmäkokousviikkoaan Madridissa. Ryhmä kiertää aina vuoroittain kokoustamassa EU:n eri jäsenmaissa. Nyt on vuorossa Espanja, joka on EU:n neuvoston uusi puheenjohtajamaa ja sattumoisin myös S&D-ryhmän puheenjohtajan kotimaa. Ryhmäkokousviikkojen suurin fokus on seuraavaan täysistuntoon valmistautuminen. Tämänkertaisella viikolla saamme varmasti myös kuulla uusimpia käänteitä Espanjan tilanteesta uuden hallituksen muodostamiseksi.

Ensi viikon perjantaina 29.9. järjestän keskustelutilaisuuden Jyväskylässä Nikolainkulman Vihreässä salongissa (Asemakatu 6) klo 11. Lämpimästi tervetuloa, tarjolla myös kahvit ja pullat.

Scroll to Top