Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on laadittu 16.12.2019. Viimeisin muutos 16.12.2019.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eero Heinäluoman toimisto

Yhteyshenkilö:
Rosamari Rissanen
rosamari.rissanen@europarl.europa.eu
p. +358407170010
Rue Wiertz 60
1047 Brussels

2. Henkilörekisterin nimi

Eero Heinäluoman uutiskirjetilaajat ja eeroheinäluoma.fi -evästeseloste

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käyttämällä eeroheinaluoma.fi-verkkosivua hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tämän dokumentin mukaisesti.

Annettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Eero Heinäluoman uutiskirjeen lähettäminen
 • Eero Heinäluoman kampanjaan ja poliittiseen työhön liittyvä muu mahdollinen viestintä ja markkinointi
 • Vapaaehtoistyön organisointi 

4. Rekisterin tietosisältö

eeroheinaluoma.fi-verkkosivu kerää käyttäjistä tietoja, jotta sisältöä voitaisi paremmin kohdistaa käyttäjille ja jotta sivustoa voitaisi kehittää käytettävyydeltään entistä paremmaksi. Kerättäviä tietoja ovat mm. evästeisiin perustuva selaus- ja sijaintihistoria, Facebook-pikseli sekä käyttäjän toiminnot sivulla.

Uutiskirjeen tilaajista koostuva rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • paikkakunta

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Nettisivujen käytöstä tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, Googlen keräämästä kävijädatasta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Uutiskirjeen tilaukseen tarvittavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • henkilöltä itseltään internetin välityksellä
 • henkilöltä itseltään sähköpostin välityksellä
 • henkilöltä itseltään paperisen lomakkeen välityksellä
 • henkilön itsensä esittämän suullisen pyynnön välityksellä

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja säännönmukaisesti sivullisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa (esimerkiksi kyselyiden tulokset). Vastaamalla kyselyihin hyväksyt tulosten julkaisun. Luovutettu tieto ei koskaan ole personoitavissa.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa (esimerkiksi kyselyiden tulokset). Vastaamalla kyselyihin hyväksyt tulosten julkaisun.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkistus-, kielto-, korjaus- ja valitusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus

 • milloin tahansa peruuttaa suostumus, (käsittely perustuu suostumukseen)
 • tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
 • saada henkilötiedot itselleen,
 • kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
 • vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista (oikeus tulla unohdetuksi) rekisteristä, ellei poistamiselle ole estettä ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyyntö tehdään kirjallisena tai lähettämällä pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilön sähköpostiin. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön sähköpostilla osoitteeseen eero.heinaluoma@europarl.europa.eu.

Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden.

Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan käsittelyn päättymisen jälkeen käsitellä tilastointitarkoituksiin, siten etteivät yksittäiset henkilöt ole enää tunnistettavissa.

11. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.

12. Selosteen muuttaminen

Toiminnan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Scroll to Top