EU parliament room

Viikkokuulumiset 19/2023

Täysistuntoviikko oli jälleen työntäytteinen pitäen sisällään myös satoja äänestyksiä. Olin menossa mukana vähän puolikuntoisena, sillä ääntä täytyy säästää edelleenkin. Osa kollegoista tosin tuntui olevan hyvinkin tyytyväisiä; olinhan tunnollisesti kuuntelemassa muita ja vähemmän itse puhumassa!

Tässä uutiskirjeessä:

  • Saksan liittokansleri Strasbourgissa
  • Merkittävä päätös naisten ja tyttöjen aseman turvaamiseksi
  • Ajan pidättyväistä budjettilinjaa
  • Tärkeät rahoitusmarkkinoiden asiat trilogineuvotteluissa
  • Turvallisuuden kriittiset teknologiat
  • Täysistuntoa seuraa vihreä viikko

Saksan liittokansleri Strasbourgissa

Saksan liittokansleri vieraili tiistaina täysistunnossa puhujavieraana. Hänen esiintymisensä oli taattua Scholtzia; vähäeleistä, ajateltua, maltillista. Scholtz vieraili myös omassa ryhmässäni, jossa keskustelu oli vapaampaa ja vähemmän virallista.

Pakko sanoa, että pidän Scholtzin tyylistä. Hän ei puhu turhia, ei julista aina suuria, mutta tarkoittaa sitä mitä sanoo. Hänen linjansa on realistinen, EU:n yhtenäisyyttä korostava ja myös muita kuunteleva.

Scholtz kannattaa päätöksenteossa määräenemmistöpäätösten lisäämistä ja otti esimerkiksi ulkopolitiikan. Suomihan liittyi viime viikolla maaryhmään, joka kannattaa ulkopolitiikassa määräenemmistöpäätöksiä EU:n kannanmuodostuksen vahvistamiseksi. Vaikeampiakin asioita voi vielä tulla eteen esimerkiksi, kun puhutaan verotuksesta.

Ratkaisevaa kuitenkin on, että esimerkiksi ulkopolitiikan alalla määräenemmistöpäätösten voitaisiin siirtyä neuvoston päätöksellä ilman aikaa vieviä ja monimutkaisia perussopimusten avaamisia.

Scholtzin kanta oli kuitenkin selkeä. Päätöksentekojärjestelmää on yksinkertaistettava ja tehostettava ennen seuraavaa laajentumiskierrosta, jossa jonossa on pitkä joukko maita niin Balkanilta kuin vaikkapa Ukraina ja Moldova. Liittokansleri piti myös tärkeänä, että EU:n maahanmuutto ja pakolaispolitiikkaa koskeva uudistus saadaan aikaan nykyisen EU-parlamentin aikana. Hän toivoi, että kompromissihalukkuutta löytyy kaikilta.


Merkittävä päätös naisten ja tyttöjen aseman turvaamiseksi

Tällä viikolla parlamentissa käytiin jälleen lukuisia äänestyksiä ja tärkeitä päätöksiä tehtiin esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi, kuluttajien ympäristöystävällisten valintojen tukemiseksi sekä Ukrainan tuen vauhdittamiseksi.

Torstaina parlamentti näytti vihreää valoa unionin liittymiselle Istanbulin yleissopimukseen. Istanbulin sopimus on naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus ja ensimmäinen laillisesti sitova yleiseurooppalainen sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ihmisoikeusongelma, jolta ei Euroopassa tai Suomessakaan säästytä – arviolta joka kolmas nainen unionin alueella on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.

Sopimusta ei ole unionin tasolla ratifioitu, sillä useampi jäsenmaa on asettunut vastustamaan sitä. Vuonna 2021 EU:n tuomioistuin kuitenkin vahvisti, että päätös liittymisestä voidaan tehdä jäsenmaiden kesken määräenemmistöllä, jonka seurauksena neuvosto teki päätöksen pyytää parlamentin hyväksyntää sopimukseen liittymiselle. Eilisen äänestyksen myötä neuvosto voi nyt viimeistellä unionin liittymisen. Ensiarvoisen tärkeä päätös naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.

Täysistunnossa äänestettiin myös lakiehdotuksesta, jonka tavoitteena on tukea kuluttajia ympäristöystävällisten valintojen tekemisessä ja kannustaa yrityksiä tarjoamaan kestävämpiä ja pitkäikäisempiä tuotteita. Tavoitteena on parantaa tuotemerkintöjä, esimerkiksi harhaanjohtavien väitteiden kieltämisellä. Parlamentti peräänkuuluttaa sääntöjen päivittämistä niin, ettei väitteitä tuotteiden ympäristöystävällisyydestä voisi jatkossa tehdä ilman minkäänlaisia perusteita. Tarkoituksena on lisäksi yksinkertaistaa tuotetietoja ja varmistaa, että merkinnät perustuvat virallisiin sertifiointijärjestelmiin tai ovat viranomaisten laatimia.

Lisäksi täysistunto päätti tiistaina kiireellisen käsittelyn käyttämisestä komission viime viikolla antaman esityksen eurooppalaisen ammus- ja ohjustuotannon vauhdittamiseksi. Tarkoituksena on 500 miljoonan euron potilla ja puolustusteollisuuden sääntelyn väliaikaisella höllentämisellä kasvattaa eurooppalaista tuotantoa niin, että Ukrainalle saadaan toimitettua sen akuutisti tarvitsemaa materiaalia. Itse lakiehdotus tulee parlamentin äänestettäväksi heti ensi täysistunnossa, jonka jälkeen tavoitteena on saattaa neuvottelut jäsenmaiden kanssa loppuun kesällä. 


Ajan pidättyväistä budjettilinjaa

Mepit äänestivät täysistunnossa kahdesta budjettivaliokunnan päätöslauselmasta. Nämä käsittelivät elpymisvälineen kasvavien lainakustannusten vaikutuksia EU:n budjettiin sekä EU:n omia varoja. Uusia omia varoja koskeva mietintö meni läpi äänin 356 puolesta, 199 vastaan ja 65 tyhjää sekä elpymisvälineen lainakustannuksia koskeva mietintö äänin 434 puolesta, 99 vastaan ja 89 tyhjää. Äänestin molempien mietintöjen osalta tyhjää, sillä budjettivaliokunnan esittämissä kannoissa oli hankalia kohtia Suomen näkökulmasta.

EU:n elpymisvälineen lainakustannukset ovat nousseet korkeiden korkojen takia komission alkuperäisistä arviosta. Kohonneet lainakustannukset voidaan kattaa EU-budjetin varoista uudelleenjärjestelemällä menoja. Parlamentti kuitenkin haluaa, että EU-budjettia kasvatettaisiin kunnianhimoisella tavalla monivuotisen rahoituskehyksen välitarkastelun yhteydessä, jota odotetaan komissiolta tänä kesänä. Tämä tarkoittaisi jäsenmaiden EU-maksuihin korotuksia. Nettomaksajamaana isot korotukset eivät ole Suomessa läpihuutojuttu.

Vaikka jäsenmaat eivät ole vielä hyväksyneet komission edellisiäkään ehdotuksia EU:n uusiksi tulonlähteiksi, on komissio jo valmistelemassa uusia ehdotuksia, joita odotetaan vielä tämän vuoden puolella.

Parlamentti esitti oman toivomuslistansa uusista veroista ja maksuista, jotka ohjautuisivat EU-budjettiin kansallisten talousarvioiden sijaan. Parlamentti ehdottaa muun muassa yhteisöveroon perustuvaa uutta EU:n omaa varaa, sekä oikeudenmukaista rajamekanismia, finanssitransaktioveroa ja kryptovaluuttaveroa, joiden tuotot ohjautuisivat EU-budjettiin.

Ehdotus finanssitransaktioverosta ei ole uusi, vaan siitä on puhuttu EU-pöydissä jos vuosia ellei vuosikymmeniä. Sitä olen valmis kannattamaan tietyin reunaehdoin, mutta uudemmat ehdotukset vaativat enemmän pohjatyötä niin, että EU-budjetin oikeudenmukainen rahoituspohja voidaan varmistaa.

Parlamentin valmistelusta uupuu mahdollisten uusien verojen tuottoarviot sekä jäsenmaita koskevat vaikutusarvioinnit.  Tästä syystä äänestin mietinnön kohdalla tyhjää. Nämä päätöslauselmat eivät ole EU-lainsäädäntöä vaan parlamentin kannanottoja, jotka toimitetaan komissiolle, neuvostolle tiedoksi.


Tärkeät rahoitusmarkkinoiden asiat trilogineuvotteluissa

Täysistunnon ohessa viikko on kulunut tiiviisti talousvaliokunnan vastuiden parissa. Kävimme kaksi poliittisen tason kolmikantaneuvottelua neuvoston ja komission kanssa sekä yhdet tekniset neuvottelut, joita käydään virkamiestasolla. Komission tulevasta strategiasta vähittäissijoittajille alkoi siitäkin tihkua kuluneen viikon aikana tietoja julkisuuteen.

Rahoitusmarkkinoita sääntelevän MiFID -kokonaisuuden osalta edistystä parlamentin ja neuvoston kantojen yhteensovittamisessa on saatu aikaan. Samalla olemme kuitenkin edelleen melko kaukana kompromissin löytämisestä erityisesti konsolidoitujen kaupankäyntitietojen järjestelmän sekä Payment for Order Flow (PFOF) -käytännön kiellon osalta. Konsolidoitujen kaupankäyntitietojen osalta toimielinten kunnianhimon tasot eroavat merkittävästi, kun taas PFOF:ia koskien parlamentti ja komissio kannattavat käytännön kieltoa ja jäsenmaat, etenkin Saksan vastustuksesta, ovat asettuneet kieltoa vastaan.  Rahanpesulainsäädännön osalta viikko tiesi ensimmäisiä parlamentin ja neuvoston välisiä neuvotteluja. Tässäkin kokonaisuudessa on toimielinten välisissä näkemyseroissa kurottavaa. Keskitymme yhdessä paketin toisen pääneuvottelijan, parlamentin Vihreän ryhmän ranskalaiskollegani Damien Caremen, kanssa erityisesti tosiasiallisten omistajien määritelmään, korkean riskin kolmansien maiden tunnistamiseen sekä sijoittamisen kautta myönnettäviin kansalaisuuksiin.


Turvallisuuden kriittiset teknologiat

Parlamentin täysistunto äänesti tiistaina turvallisuuden ja puolustuksen kannalta kriittisiä teknologioita koskevasta mietinnöstä. Toimin ryhmäni asettamana neuvottelijana turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan lausunnossa, jossa annoimme teollisuusvaliokunnan mietintöön oman panoksemme. Olen tyytyväinen, että niin puolustusvaliokunnan, kuin omianikin ehdotuksia on huomioitu lopullisessa tekstissä.

On aivan selvää, että unionin puolustusyhteistyötä on kehitettävä entistä kunnianhimoisemmin vastaamaan toimintaympäristömme muutoksiin ja teknologisen kehityksen asettamiin haasteisiin. Tämä edellyttää yhä voimakkaampia panostuksia tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin, erityisesti niiden teknologioiden saralla, jotka ovat tulevaisuudessa turvallisuuden kannalta korostetummassa roolissa. Tältä osin tekstiin lisättiin aloitteestani tarve taata etenkin pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusmahdollisuudet sekä panostaa teknologisen osaamisen lujittamiseen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Keskeisenä osana lausuntoa pidimme myös tarvetta purkaa haitallisia riippuvuuksia etenkin raaka-aineiden osalta. Aloitteestani hyväksytyssä tekstissä on tämän tavoitteen tukemiseksi lisätty kirjaus materiaalien entistä tehokkaammasta käytöstä, esimerkiksi kierrättämistä lisäämällä. Samalla pidin esillä tarvetta yhteistyöhön saman mielisten kumppaneiden kanssa ja olen tyytyväinen, että yhteistoiminta etenkin Yhdysvaltojen ja Naton kanssa on huomioituna äänestetyssä mietinnössä.


Täysistuntoa seuraa vihreä viikko

Strasbourgin täysistuntoviikon jälkeen on tällä kertaa vuorossa niin sanottu vihreä, eli kotimaan, viikko. Silloin mepeille on varattu aikaa toimia kotimaassaan. Kotimaan lisäksi on hyvä suunnata katseensa tänä viikonloppuna Turkin vaaleihin sekä ensi viikonloppuna Kreikan vaaleihin. Mitään suurta jännitysnäytelmää ei vaikuta olevan tulossa, mutta muun Euroopan menoa on tärkeä myös seurata tarkasti.

Tuleva viikko on myös monilla töissäänkin lyhempi helatorstain vuoksi. Lisäksi moni on myös ottanut tulevan viikon perjantain vapaapäiväksi, joten parhaimmillaan edessä on neljän päivän mittainen tauko arkeen. Myös tämä uutiskirjeeni on tauolla ensi viikon perjantain ja seuraava viikkokirje ilmestyy perjantaina 26.5.. Vihreätä viikkoa seuraa tunnetusti kokousten täyteinen valiokuntaviikko ja pitkään odotettu kevään ensimmäinen vierasryhmä. Sitä ennen sunnuntaina vietetään kuitenkin äitienpäivää ja haluankin toivottaa kaikille heille hyvää äitienpäivää, jotka haluavat päivää juhlistaa.

Scroll to Top